เอกสารประกอบการดำเนินการตามหนังสือ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. การนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการโครงการ (M1-M5) และการรายงานผลการดำเนินงาน (M6)

2. การนำเข้าข้อมูลแผนระดับที่ 3

3. การนำเข้าข้อมูลสถิติ

4. เอกสารและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง