หนังสือ ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด

หนังสือ ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด

เอกสารแนบ