ระบบจำลองการเติมเต็มข้อมูล ใน Logbook

โดยแต่ละจังหวัด (ยกเว้น กทม.) มี User ให้เข้าระบบได้ทั้งหมด 3 Account

ลักษณะของ username  และ password คือ

pelcdtestXX1  trainingXX1

pelcdtestXX2 trainingXX2

pelcdtestXX3 trainingXX3

โดย XX คือเลขจังหวัดของท่าน ตัวอย่างเช่น ท่านคือ ศจพ. รหัสจังหวัดของท่านคือ 99 Username ของท่าน จะเป็น pelcdtest991 และ Password คือ training991 เป็นต้น

เป็นระบบเพื่อจำลองการกรอกข้อมูลเท่านั้น