คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเข้าหารือ ผอ. ไทยพีบีเอส
เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
(ฉบับปรับปรุง)

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นำโดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการฯ ได้เข้าพบ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อหารือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะ ได้มีบทบาทสำคัญในการเป็นสื่อกลางในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศกับภาคีเครือข่ายการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา กลไกที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคมและสื่อ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูป และความเป็นเจ้าของร่วมในเป้าหมายและความสำเร็จของการปฏิรูปของประชาชน รวมถึงการเปลี่ยนโลกทัศน์ทางการศึกษาของสาธารณชน โดยการส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นกลไกในการสื่อสารปลูกฝัง พัฒนาวิธีคิด ปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติ ความคาดหวังต่อระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาอิงฐานสมรรถนะ ที่มุ่งให้ครูและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ทั้งนี้ ไทยพีบีเอส ยินดีให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบังเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน