คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหารือร่วมกับ สพฐ.

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นำโดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการฯ พร้อมทั้ง รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล กรรมการ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ กรรมการ ดร.ไกรยส ภัทราวาท กรรมการและประธานอนุกรรมการ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ อนุกรรมการ และดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ อนุกรรมการและที่ปรึกษา สพฐ. ได้เข้าร่วมการประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) กับสพฐ. นำโดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยในที่ประชุมเห็นว่ามีเรื่องที่ทางคณะกรรมการฯ และสพฐ. จะต้องร่วมกันขับเคลื่อน ได้แก่ การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา sandbox โดยปัจจุบันมีพื้นที่นำร่อง 8 พื้นที่ การพัฒนาครูให้เป็นครูที่มีคุณภาพ การเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย และการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา และการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษา พร้อมทั้งต้องผลักดันให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฏีกาเพื่อเข้าสู่รัฐสภาเป็นอย่างแรก
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ กำลังเร่งดำเนินการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจเรื่องการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้วยความตั้งใจที่จะให้แผนนี้เป็นแผนของประชาชน เป็นแผนที่ทุกภาคส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง ไมใช่แผนของใครคนใดคนหนึ่ง