คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)

          วันที่ 7 มิภุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการฯ พร้อมทั้ง ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รองประธานกรรมการฯ รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ กรรมการ รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ กรรมการ รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล กรรมการ ดร.ไกรยส ภัทราวาท กรรมการและประธานอนุกรรมการฯ ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้ช่วยเลขานุการ และอนุกรรมการ รศ.ดร.ประวิตร เอราวรรณ์ อนุกรรมการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ อนุกรรมการ และนางสาวณัฐิการ นิตยาพร อนุกรรมการและเลขานุการร่วม ได้เข้าร่วมการประชุมหารือประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบังเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

           โดยในที่ประชุมได้หารือในหลายประเด็น อาทิ ประเด็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน 5 Big Rock ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย โดยโรงเรียนถือเป็นกลไกสำคัญที่จะต้องสามารถแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกฎหมายไปสู่การดำเนินการได้ ประเด็นการผลิตและพัฒนาครู ในการกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินของครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีความซ้ำซ้อน ศธ. ได้หารือแนวทางการประเมินผลร่วมกันและอยู่ระหว่างการแก้ไขเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการประเมินผล การให้ความสำคัญกับบทบาทครูพี่เลี้ยง และแผนการผลิตและการใช้ครู โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อดำเนินการจัดทำแผนการผลิต แผนการใช้ครู และคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูร่วมกัน ประเด็นการจัดการข้อมูล Big Data ด้านการศึกษาที่มีจำนวนมาก และไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่ง ศธ. จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้ต่อไป ประเด็นการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ในเดือนพฤษภาคม 2565 ประเด็นความคืบหน้าของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป และประเด็นการเชื่อมโยงแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock (BR) และ Milestone (MS) ของแผนการปฏิรูปประเทศกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และโครงการหรือการดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และให้ ป.ย.ป. กระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อและประสานการดำเนินการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ กับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

          ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการยินดีให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินการและการสานต่อการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ตามแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบังเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน