ปี 2566

file (1)

เดือนพฤษภาคม
2566

*หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ให้สำนักงานฯ ปรับรอบการรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติเป็นรอบการรายงานทุก ๆ 6 เดือน

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560