ปัจจัยที่ควรมีโครงการมารองรับ

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการดำเนินการ