การดำเนินโครงการ/การดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในระบบ eMENSCR

Continue Readingการดำเนินโครงการ/การดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในระบบ eMENSCR

แนวทางการดำเนินการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

      ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบา…

Continue Readingแนวทางการดำเนินการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มอบหมาย สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประกอบการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2565

     เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563…

Continue Readingคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มอบหมาย สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประกอบการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2565

สศช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำภาคกลาง

     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ …

Continue Readingสศช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำภาคกลาง

สศช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำภาคใต้

     เมื่อวันที่ 31 มกราคม 256…

Continue Readingสศช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำภาคใต้

สศช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563  สำ…

Continue Readingสศช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำภาคเหนือ

สศช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563  สำ…

Continue Readingสศช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สศช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

     เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 25…

Continue Readingสศช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ