รายงาน

รายงานการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดินในประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

รายงานการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดินในประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต