เอกสารเผยแพร่

การแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วยวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบ “พุ่งเป้า” บนหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ TPMAP