เอกสารเผยแพร่

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เรื่อง การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วยวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบ “พุ่งเป้า” บนหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ TPMAP