หนังสือแจ้งการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือในระดับพื้นที่

มติคณะรัฐมนตรี