การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

แบบรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

Google Form (4)
แบบรับฟังความคิดเห็น

รายละเอียดการประชุม

วันที่ 20 มกราคม 2563  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น

สรุปการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น

ภาพบรรยากาศในงาน

วันที่ 27 มกราคม 2563  ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สรุปการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น

ภาพบรรยากาศในงาน

วันที่ 31 มกราคม 2563  ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา

สรุปการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น

ภาพบรรยากาศในงาน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

สรุปการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น

ภาพบรรยากาศในงาน

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

เอกสารประกอบการประชุม

files
เอกสารประกอบ
การรับฟังความคิดเห็น
files
แผนการปฏิรูปประเทศ
files
แสดงความคิดเห็นออนไลน์
files
ยุทธศาสตร์ชาติ
files
กำหนดการ
รับฟังความคิดเห็น
files
แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
files
มติคณะรัฐมนตรี
3 ธ.ค.62
files
มติคณะรัฐมนตรี
2 ม.ค. 62
files
เอกสารอื่น ๆ