เอกสารที่เกี่ยวข้องในการประเมินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติสำหรับ อขจพ.

book

เอกสารแนบลำดับที่ 1

ความเกี่ยวข้อง ศจพ. กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (y1)

book

เอกสารแนบลำดับที่ 2

หลักเกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2567

book

เอกสารแนบลำดับที่ 3

การประเมินให้คะแนนโครงก่ารเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านระบบ eMENSCR