ความสอดคล้องของหน่วยงาน
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
ภาพรวมทั้ง 140 เป้าหมาย

ความสอดคล้องของหน่วยงาน
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
รายกระทรวง