ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 24 วรรคสอง และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มาตรา 25 วรรคสอง ที่กำหนดให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และรัฐสภาเพื่อทราบ นั้น บัดนี้สำนักงานฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงได้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงรายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงของทุกภาคส่วน

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2566

จำแนกตามประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ปี 2565

จำแนกตามประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

จำแนกตามด้านของแผนการปฏิรูปประเทศ

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ปี 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2564

จำแนกตามประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ปี 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2563

จำแนกตามประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ปี 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2562

จำแนกตามประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ปี 2562